Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

3850 14c7
Reposted fromkimik kimik viapanizwasem panizwasem
spiritwalker
4140 9adc
Reposted fromurojenie urojenie viamagdanestor magdanestor
6269 d9a1 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamelancolie melancolie

June 20 2017

4931 82c1 500

szklanaryba:

A gdybym chciał zostać, odradzałbyś?

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
spiritwalker
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
3335 00e9 500

szklanaryba:

W mojej niegrającej orkiestrze nie ma żadnych problemów.

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
4990 0349
5267 e568 500

szklanaryba:

Ja. Pociąg, który bogowie chcą wykoleić.

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
1154 650e
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper

June 19 2017

spiritwalker
Szukam wiatru w polu,
zapomnianych słów,
śladu łez w kąkolu,
przedwczorajszych bzów.
— Osiecka
Reposted frominpassing inpassing viamissljud missljud

June 16 2017

spiritwalker
Zamieniliście świat w tak wielki obóz koncentracyjny, że nie potrzeba nawet drutów kolczastych i psów, gdyż i tak nie ma gdzie uciec.
— Hłasko
Reposted frommissljud missljud
spiritwalker

zdrowia, szczęścia oraz gruntownej rewizji planów samobójczych.
Reposted frommissljud missljud viafajnychnielubie fajnychnielubie
spiritwalker
3008 c50d 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viano-longer-kore no-longer-kore
spiritwalker

June 14 2017

spiritwalker
0726 6ac4 500
Irena Jarosińska, 1962. Fotoreportaż opublikowany przy artykule Logika Sławomira Mrożka w tygodniku Polska nr 12. 
spiritwalker
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viabakteryja bakteryja

June 13 2017

4242 9ce3 500

floriental:

Ruth Orkin 

Reposted fromLittleJack LittleJack
9107 228d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viabakteryja bakteryja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl